Irina Yu. Vashcheva

Dr. Sc. (Hist.), Professor, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Russian Federation, 603022, Nizhny Novgorod, Gagarin Prospekt, 23

E-mail: vasheva@mail.ru

 

Articles:

Published on  November 6th, 2023